logó.JPG
Sjálfsmat Djúpavogsskóla

Í 36. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 er kveðið á um að hver grunnskóli skuli meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs. Sveitarfélög eiga að fylgja innra matinu eftir þannig að það leiði til umbóta í skólastarfi skv. 37. gr. laganna.

Markmið mats og eftirlits með skólastarfi, og þar með markmið innra mats, er að tryggja að starfsemi grunnskóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá grunnskóla. Innra mati er ætlað að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögunum. 

 

Áætlun um innra mat á árangri og gæðum

Í Djúpavogsskóla er innra mat leitt af skólastjóra og unnið í samvinnu við sjálfsmatshóp. Stuðst er við sjálfsmatsáætlun sem uppfærð er reglulega. Ennfremur er stuðst við kannanir sem gerðar eru af Skólapúlsinum. Í lok hvers skólaárs er gefin út sjálfsmatsskýrsla, ásamt úrbótalista og er unnið eftir honum í framhaldi næstu skólaár. 

Sjálfsmatinu er einnig ætlað að veita aðilum skólasamfélagsins og fræðsluyfirvöldum upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun.

Úrbótaáætlun til nokkurra ára er birt í skólanámskrá og starfsáætlun skólans.