top of page
logó.JPG
Einstaklingsmiðað nám

Djúpavogsskóli er heildstæður skóli sem tekur við öllum nemendum úr sínu nærumhverfi.

Samkvæmt 2.gr. reglugerðar 585/2010 eru nemendur með sérþarfir þeir sem teljast eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðuleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/ eða fötlunar. Í 13.gr laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir segir að tryggja skuli að öll fötluð börn fái nauðsynlega þjónustu svo að þau geti notið mannréttinda og mannhelgi til jafns við önnur börn, lifað sjálfstæðu lífi og tekið þátt í samfélaginu án aðgreiningar. Þá skulu fötluð börn hafa raunverulegan aðgang að og njóta menntunar, þjálfunar, starfsundirbúnings og tómstunda. Eins segir að í öllum aðgerðum sem snerta fötluð börn skal fyrst og fremst hafa það að leiðarljósi sem er viðkomandi barni fyrir bestu og stuðla að félagslegri aðlögun og þroska þess.

Jafnrétti til náms eru almenn mannréttindi og hlutverk skólans er að stuðla að alhliða þroska og menntun allra nemenda. Stefnt er að því að komið sé til móts við alla nemendur á eigin forsendum í námi og starfi skólans.

Nemendur læra ekki allir það sama á sama tíma heldur fást þeir við ólík viðfangsefni eða nálgast sama viðfangsefnið á ólíkan hátt. Hver og einn vinnur á eigin hraða, einstaklingslega, í paravinnu eða hópvinnu. Talsverð áhersla er lögð á ábyrgð nemenda á eigin námi, að virkja áhuga þeirra og að þeir séu virkir þátttakendur. Vegna þess hve nálgunin í einstaklingsmiðuðu námi er fjölbreytt og viðfangsefnin oft ólík er mikilvægt að allar skráningar á framförum og verkefnum nemenda séu nákvæmar og aðgengilegar bæði nemanda og foreldrum/forráðamönnum.

Sérkennsla / Stoðþjónusta

Sérkennsla er ein þeirra leiða sem við notum til þess að koma til móts við mismunandi þarfir og getu hvers og eins nemanda. Markmið aðalnámskrár eiga jafnt við sérkennslu sem og almenna kennslu, en skólinn leitast við að aðlaga kennsluna að öllum nemendum sínum. Markmiðin eru því einstaklingsbundin og byggja á greiningu á námsþörf einstaklingsins.

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla segir í 11. gr. að sérstakur stuðningur geti falið í sér breytingu á námsmarkmiðum aðalnámskrár grunnskóla, námsgögnum, námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum. Stuðningurinn er skipulagður til lengri og skemmri tíma eftir þörfum nemandans.

Gera skal rökstudda einstaklingsnámskrá fyrir hvern einstakling sem byggð er á upplýsingum um heildaraðstæður nemenda og athugun og mati á stöðu hans í námi og þroska. Námskráin skal reglulega endurskoðuð í samstarfi við foreldra og að höfðu samráði við nemendur eftir því sem við verður komið.

Stuðningskennsla er skipulögð af umsjónarkennara í samvinnu við þann sem innir hana af hendi. Námshópar geta verið misjafnlega saman settir og fara áherslur eftir verkefnum bekkjarins hverju sinni og samkvæmt getu viðkomandi nemanda. Sér- og stuðningskennsla byggist á greiningum sem unnin er af sérkennara eða öðrum sérfræðingi, mati umsjónarkennara og upplýsingum frá foreldrum.

Sérkennslan getur farið fram á mismunandi hátt: 

  • Stuðningur við minni hópa inni í bekk

  • Stuðningur við einstaka nemendur inni í bekk

  • Kennsla í litlum hópum í námsveri

  • Einstaklingskennsla í námsveri eða inni í bekk

  • Kennsla í námsveri

  • Annað sem henta þykir

 

Sérkennsla í hópum þarf ekki að vera bundin við bekk né árgang, heldur geta nemendur með sambærileg viðfangsefni unnið saman í hópi.

Samkvæmt 8. gr. reglugerðar 585/2010 skal stuðningi við nemendur með sérþarfir sinnt af umsjónarkennara, sérkennara eða öðrum kennurum eftir því sem verður við komið. Heimilt er að skipuleggja og meta tímabundna þátttöku nemenda í atvinnulífi að hluta sem nám höfðu samráði við foreldra og sérfræðiþjónustu sveitarfélaga.

Við skólann er starfandi stoðþjónustuteymi sem heldur utan um og skipuleggur nám nemenda með stuðningsþörf í samvinnu við umsjónarkennara og teymi.

 

bottom of page