top of page
logó.JPG
Kennsla og kennsluhættir

Kennsluhættir Djúpavogsskóla taka mið af skólastefnu sveitarfélagsins, skólanámskrá skólans, starfsáætlun og rannsóknum sem sýna fram á faglega kennsluhætti út frá gagnreyndum aðferðum. 

Má þar t.d. nefna Byrjendalæsi sem innleitt var í skólastarfið 2014.  Skólaárið 2019-2020 hófst innleiðing teymiskennslu sem byggir á áralangri hefð samkennslu árganga í skólanum. 

 

Byrjendalæsi 

Byrjendalæsi (BL) er kennsluaðferð í læsi sem Miðstöð skólaþróunar við Háskólann hefur þróað í samvinnu við skóla víðsvegar um landið frá árinu 2004. Höfundur aðferðarinnar og forystumaður um innleiðingu hennar er Rósa Eggertsdóttir. Byrjendalæsi er formlega gefið út fyrir 1.-2. bekk en hægt er með góðu móti að nýta aðferðina alveg upp í 5. bekk. Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð þar sem bæði eru notaðar heildaraðferðir og eindaraðferð (hljóðaaðferð) og byggist hún á aðferðum sem rannsóknir hafa leitt í ljós að skili árangri í læsisnámi barna. Unnið er með allar þætti íslensks máls; lestur – hlustun – ritun – tal. Mikilvægt er að gera öllum þessum þáttum jafnhátt undir höfði með fjölbreyttri nálgun á viðfangsefnum ásamt fjölbreyttu námsmati. Djúpavogsskóli var samferða fjölmörgum öðrum skólum á Austurlandi í innleiðingu BL árið 2014 og lauk innleiðingu tveimur árum seinna. Djúpavogsskóli leggur mikla áherslu á að viðhalda kennsluaðferðum BL og er því með leiðtoga í BL við skólann sem stýrir menntun nýrra kennara og endurmenntun þeirra sem lokið hafa 2ja ára BL-námi.

Teymisvinna

Djúpavogsskóli hóf innleiðingu á teymisvinnu haustið 2019. Teymisvinna er nú orðið algengt skipulag innra starfs í grunnskólum þar sem samstarf og samábyrgð er talin er styrkasta stoð skólaþróunar. Teymisvinna í Djúpavogsskóla felst ekki aðeins í því að teymi vini saman að bættum námsárangri og líðan nemenda, heldur er teymiskennsla einnig í þróun við skólann þar sem kennarar kenna saman einum nemendahópi og skuldbinda sig til samvinnu og samábyrgðar á námi og kennslu,  líðan nemenda, daglegum samskiptum og samstarfi. Með þessu móti er hægt að þróa kennsluhætti í átt að einstaklingsmiðuðu námi því hún býður upp á aukinn sveigjanleika í kennslunni. 

Teymisvinna dregr úr einangrun kennara og teymisfélagar græða bæði faglega og hugmyndalega á vinnunni. 

Helstu ókostir teymiskennslu eru fleiri fundir, flóknara skipulag og erfiðara er að bregðast við áhugaverðum aðstæðum.


En hvað þýðir teymisvinna fyrir nemendur?

 

 • Meiri sveigjanleiki og fjölbreytni í verkefnum

 • Hægt að hafa smærri hópa og mæta ólíkum þörfum nemenda

 • Fleiri kennarar á svæðinu til að aðstoða nemendur

 • Aðstæðum sem koma upp á er hægt að sinna strax, nemendur síður skildir eftir einir.

 • Félags- tilfinninga- og námsþarfir nemandans eru ræddar af kennurum sem allir þekkja nemandann

 • Nemendur tengjast fleiri kennurum, hafa fleiri til að leita til með ráðleggingar og aðstoð

 • Nemendur geta fylgst með góðum samskiptum milli kennaranna og upplifa jákvæða fyrirmynd í samskiptum fullorðinna.

 • Öryggið er fyrir hendi þótt einn kennara vanti

 • Betra að fylgjast með samskiptum í skólastofunni

 • Námsmat sanngjarnara þar sem fleiri koma að því - betur sjá augu en auga

 • Fjölbreyttari félagahópur og getur leitt til meiri samheldni innan nemendahópsins

 

En hvað þýðir hún fyrir kennara?

 

 • Meira samstarf, skemmtilegra í vinnunni, minni einangrun

 • Samvinna og stuðningur, ekki síst við erfið samskipti og agamál

 • Kennarar fá mikinn stuðning frá hverjum örðum við markmiðsgerð og val aðferða og leiða

 • Kennarar geta nýtt mismunandi hæfileika sína eftir því sem við á

 • Meiri líkur á fjölbreyttari vinnubrögðum og aðferðum

 • Vinnuhagræðing / verkaskipting / álagið dreifist

 • Hægt er að bregðast strax við aðstæðum sem koma upp

 • Fjölbreyttari sýn á nemendur

 • Námsmat samræmdara

 • Kennarar læra hver af öðrum

 • Unnið eftir námsáætlun eins og hægt er þó einn kennara vanti

 • Betra að fylgjast með samskiptum í skólastofunni

( https://www.hraunvallaskoli.is/skolinn/aherslur-i-skolastarfi/teymiskennsla/ )

Leiðsagnarnám

Leiðsagnarnám (e. Formative assessment)

 

Haustið 2022 verður innleiðing Leiðsagnarnáms (LSN) ein af megin áherslum í skólastarfi Djúpavogsskóla. Allir grunnskólar í Múlaþingi vinna að innleiðingu LSN í samstarfi við Menntavísindasvið Háskólans á Akureyri (MSHA)

Með Leiðsagnarnámi er lögð áhersla á að efla og þróa jákvæða og uppbyggjandi námsmenningu í skólanum þar sem unnið er með að valdefla nemendur á þann hátt að nemendur viti hver staða þeirra er í eigin námi, hver séu námsmarkmið þeirra og fái leiðsögn til að brúa bilið þar á milli.

bottom of page